W dniu 11 września 2015 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 R. w Kaliszu Pomorskim odbyła się XI sesja Rady Powiatu Drawskiego.  Sesję prowadził Pan Stanisław Mikołajczyk – Przewodniczący Rady Powiatu Drawskiego.
Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbyła się w dniu 11 września w celu upamiętnienia i oddania hołdu ofiarom ataku na World Trade Center w Stanach Zjednoczonych, a także przeciwstawienia się przemocy i wszelkim aktom terroryzmu dokonywanym na całym świecie.
Podczas sesji Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Złocieńcu Sp. z o.o.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2015 r., przedstawiła Radnym Pani Irena Osoś – Skarbnik Powiatu. Budżet Powiatu Drawskiego za pierwsze półrocze 2015 roku w wyniku wykonania dochodów w wysokości 33.795.389,84 i wydatków w wysokości 31.275.442,58, zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 2.519.947,26.
Radni wysłuchali sprawozdania Pani Elżbiety Motyl – Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w I półroczu 2015 r. Komisja Rewizyjna
w I półroczu 2015 r. przeprowadziła 2 kontrole: w Domu Pomocy Społecznej w Darskowie-kontrola została zlecona Uchwałą Nr IV/43/2015 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 06.02.2015 r. oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku- zgodnie z planem kontroli na rok 2015.
Ponadto Radni przyjęli uchwały w sprawie:
a) wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Drawskiego;
b) zmiany Statutu Powiatu Drawskiego;
c) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Darskowie;
d) rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Drawskiego;
e) udzielenia dotacji celowych w roku 2015 z budżetu Powiatu dla ochotniczych straży pożarnych z krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie powiatu drawskiego;
f) zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na 2015 rok;
g) pozbawienia kategorii dróg powiatowych.
Po sesji miała miejsce uroczystość Święta Szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 R. w Kaliszu Pomorskim, podczas której dokonano prezentacji multimedialnej pod nazwą „Terroryzm- geneza i współczesne zagrożenia”, a także przedstawiono w formie wspomnień obywateli USA dzień 11 września 2001 r. W dalszej części uroczystości odbył się program artystyczny w wykonaniu uczniów ZSP w Kaliszu Pomorskim, ślubowanie uczniów klas pierwszych ZSP w Kaliszu Pomorskim oraz otwarcie Izby Pamięci.

INFO [Powiat Drawski]

REKLAMA: