W dniu 31 maja 2019 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim odbyło się szkolenie w zakresie ratownictwa chemiczno – ekologicznego na poziomie podstawowym dedykowane strażakom Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu drawskiego i wałeckiego.

W trakcie organizowanego przez Stowarzyszenie ŻAREK szkolenia jego uczestnicy zapoznani zostali z problematyką i specyfiką zagrożeń w tym zakresie, do których na przestrzeni lat dochodziło na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Prowadzący zajęcia Pan Andrzej Gawlik będący jednocześnie dowódcą Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie w sposób szczególny omówił zagadnienia związane z zagrożeniami ze strony bojowych środków trujących, materiałów promieniotwórczych, nielegalnych składowisk materiałów niebezpiecznych oraz nielegalnych laboratoriów i wytwórni środków odurzających, które stanowią największe zagrożenia zarówno dla ratowników jak i środowiska naturalnego.

W trakcie szkolenia omówiono i zaprezentowano również problematykę właściwej organizacji działań ratowniczych podczas usuwania rozlewisk substancji ropopochodnych z dróg, która stanowi największy odsetek realizowanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej działań z zakresu ratownictwa chemiczno – ekologicznego.

W ramach realizacji projektu „Aktywizacja mieszkańców powiatów: drawskiego i wałeckiego poprzez podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych” dofinansowanego przez Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim udało się przeszkolić 14 osób, które w ramach wykonywania obowiązków służbowych będą uczestniczyć w tego typu zdarzeniach.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Podolak