Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim informuje, że realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 na terenie gminy Drawsko Pomorskie zajmuje się Caritas przy parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego oraz Caritas przy parafii św. Pawła.
Pomocą żywnościową mogą być objęte  osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 813,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684,00 zł dla osoby w rodzinie.  
Kwalifikacją osób do pomocy żywnościowej zajmują się pracownicy socjalni w Miejsko-Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej z siedzibą  przy ulicy Starogrodzkiej 9, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 11.00. Przy dokonywaniu kwalifikacji będzie brany fakt korzystania z form pomocy finansowanej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
Osoby i rodziny, które nie korzystały wcześniej z pomocy społecznej, mogą być kierowane do pomocy żywnościowej na podstawie oświadczenia o wysokości dochodów i spełniania przesłanek, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, a także podania informacji niezbędnych do wypełnienia skierowania przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej.
Informacje o terminie i miejscu wydawania żywności zostaną podane po otrzymaniu informacji z Caritas.

Tekst Agnieszka Redmann

AKTUALIZACJA 22.01.2015r.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim informuje, że Caritas parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Drawsku Pomorskim uruchamia od 27 stycznia 2015 r. wydawanie pomocy żywnościowej dla osób i rodzin spełniających kryteria dochodowe: dla osoby samotnie gospodarującej - 813,00 zł, dla osoby w rodzinie - 684,00 zł. Żywność będzie wydawana w każdy poniedziałek, wtorek i środę w Domu Katolickim w Drawsku Pomorskim przy ul. Kilińskiego w godzinach od 10.00 do 13.00. Osoby, które są zainteresowane otrzymaniem pomocy powinny zgłaszać się do pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim przy ul. Starogrodzkiej 9, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 11.00. Osoby i rodziny, które nie korzystały dotychczas z pomocy Ośrodka powinny przedłożyć zaświadczenia o dochodach członków rodziny.

RG.