Niezbędnym zadaniem związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa na wypadek zagrożenia pożarowego jest systematyczne przeprowadzanie próbnych ewakuacji wszystkich osób znajdujących się w szkole. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych.

Celem próbnych ewakuacji jest sprawdzenie znajomości zasad postępowania w sytuacji alarmu związanego z realnym zagrożeniem w budynku szkolnym oraz praktyczne wdrożenie do sprawnego działania zgodnego z przepisami.

Celem ćwiczeń jest też sprawdzenie stopnia opanowania umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia pożarem przez dzieci i wszystkich pracowników szkoły oraz z zasadami postępowania na wypadek pożaru, poruszania się w budynku zgodnie z drogami ewakuacji i przejścia na wyznaczony teren zbiórki.

Ewakuacja - to szybkie i zorganizowane przemieszczanie ludności z miejsc, w których przebywanie może zagrażać życiu lub zdrowiu. W trosce o poprawę bezpieczeństwa uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w próbnym alarmie przeciwpożarowym nadzorowanym przez strażaków z Jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim.

28 września 2016 r., w trosce o bezpieczeństwo uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim w placówce przeprowadzony został próbny alarm przeciwpożarowy połączony z ewakuacją budynku.

O godzinie 10:03, uczniowie usłyszeli trzy dzwonki informujące o niebezpieczeństwie. Blisko tysięczna rzesza uczniów wraz z nauczycielami i wszystkimi pracownikami szkoły natychmiast opuściła budynek, korzystając z odpowiednich wyjść ewakuacyjnych.

W akcji uczestniczyło również 6 grup przedszkolaków. Wcześniej wychowawcy odbyli z uczniami pogadanki na temat niebezpiecznych zachowań i zagrożeń. Dzieci dowiedziały się jaki sygnał ma ich wezwać do natychmiastowego opuszczenia szkoły.

Uczniowie bardzo sprawnie ustawili się na zbiórkę, a następnie parami udali się drogami ewakuacyjnymi na wyznaczony plac w Parku Chopina.

Na miejscu zbiórki nauczyciele ponownie sprawdzili stan klas i złożyli raport koordynatorowi. W czasie alarmu przeciwpożarowego uczniowie mieli okazję na własnej skórze poczuć dreszczyk emocji.

Po sprawnej ewakuacji uczniowie mieli okazję obejrzeć wozy strażackie i dowiedzieć się, że praca strażaków polega nie tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy ludziom podczas powodzi i wypadków samochodowych.

Takie akcje są bardzo ważne gdyż przygotowują do ewentualnego zagrożenia oraz odpowiedzialnego radzenia sobie w krytycznej sytuacji.

Cieszymy się, że akcja ewakuacji przebiegła bardzo sprawnie, ale jednocześnie 'mamy nadzieję, że umiejętność szybkiego opuszczenia zagrożonego budynku nigdy nam się nie przyda.

Sprawnie przeprowadzona akcja pokazała im, że w takich chwilach należy zachować spokój i nie wpadać w panikę. Był to sprawdzian umiejętności dla całej społeczności szkolnej na wypadek zagrożenia.

Próbny alarm przeciwpożarowy uświadomił wszystkim zebranym konieczność przeprowadzania takich akcji, a co najważniejsze, dał możliwość sprawdzenia swoich umiejętności odpowiedniego zachowywania się w sytuacjach zagrożenia życia.

Cała akcja przebiegła bardzo sprawnie i zgodnie zasadami postępowania w czasie niebezpieczeństw. Uczniowie doświadczyli najistotniejszych wzorców, gdzie priorytetem był brak paniki, szybkość i zwinność w opuszczeniu terenu zagrożenia oraz wspólne pomaganie sobie.

Na uwagę zasługuje fakt, iż uczniowie, nauczyciele, a także wszyscy pracownicy obsługi zachowali środki bezpieczeństwa, doskonale znali drogi ewakuacyjne, a także bardzo szybko i sprawnie stawili się na miejscu zbiórki. Próbny alarm to ważna kwestia, która przygotowuje nas do zachowania odpowiedniego postępowania podczas prawdziwej ewakuacji na wypadek pożaru lub innego zagrożenia.

Przeprowadzona w bardzo zorganizowany, szybki i sprawny sposób akcja była potwierdzeniem, że wszyscy wiedzą, jak się zachować w sytuacji zagrożenia.

Po zakończeniu alarmu społeczność uczniowska udała się ponownie na lekcje.

Tekst i zdjęcia: Irena Wilczyńska-Pękalska INFO [Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim]